• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dni Kańczugi - program

  Program Dni Kańczugi...

Czytaj dalej →

Dzień Dziecka 2018

  W dniu 4 czerwca 2018 r. na placu obok budynku OKMiG w Kańczudze zorganizowaliśmy "Dzień Dziecka"......

Czytaj dalej →

DZIEŃ DZIECKA - zaproszenie

    Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze zaprasza przedszkolaków,  młodzież szkolną oraz dzieci z opiekunami w dniu 04.06.2018 r. ( poniedziałek ) na Obchody " Dnia Dziecka"......

Czytaj dalej →

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych - relacja

   W dniu 20 maja 2018 r. w Hali Sportowej przy ul. Parkowej odbył się Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych - eliminacje do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Kazimierzu n/Wisłą, oraz do 52 "Sabałowych Bajań" Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej....

Czytaj dalej →

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

   W dniu 20 maja 2018 r. w Hali Sportowej przy ul. Parkowej odbędzie się Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych......

Czytaj dalej →

Placówka specjalizuje się w następujących kierunkach działalności:

Wychowanie artystyczne:

 • zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne i instrumentalne
 • naukę gry na instrumentach
 • zajęcia rytmiczno - muzyczne
 • taniec towarzyski i współczesny, taneczny zespół estradowy
 • koła recytatorskie i teatralne

 

Edukacja kulturalna, edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży obejmuje:

 • organizowanie warsztatów artystycznych

 

Wychowanie społeczne:

 • prowadzenie zajęć integracyjnych
 • organizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Sport, rekreacja i turystyka

 • zajęcia tenisa stołowego
 • wyjazdy integracyjno - turystyczne.

 

Promocja placówki, miasta i powiatu:

Uczestnicy zespołów i pracowni artystycznych wraz ze swymi opiekunami artystycznymi uczestniczą w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach, promując placówkę, miasto i gminę Kańczuga.

 

 


 

INFORMACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujacych Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze jest Dyrektor Ośrodka z siedzibą przy ul. Parkowej 1A, 37-220 Kańczuga.

2.   Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowychw zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu 

daneosobowe@kanczuga.pl.

3.   Administrator danych osobowych - Dyrektor Ośrodka - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawieobowiązujacych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

    4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Kultrury Miasta i9 Gminy Kańczuga;

    4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga;

    4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa wyłącznie na podstawie      wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

7.2. prawo do żądania sprostowania  ( poprawienia) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe i niekompletne;

7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym ), w przypadku gdy:

7.3.1. dane nie są juz niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób prztwarzane,

7.3.2. osoba, której dane dotycza, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest  podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

7.4.   prawo do żądania ograniczeniua przetwarzania danych osobowych - w przypadklu gdy :

7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne  z prawem, a osoba , której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

7.4.3.  Adfministrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,l  której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

7.4.4. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

7.5.   prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

7.5.2. przetwarzanie odbywa się w  sposób zautomatyzowany;

7.6.   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

7.6.1. zaistnieją przyczyny  związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec  tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art.6 ust. 1lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

12.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.